ALD NIJS

Alderwetske ûngetiid

In donkere dei yn de ingetiid – dan is it tiid om to opperjen. Sa wie it eartiids en sa is it noch hwat Jan van der Velde (63) fan Koartwâld by Surhuzum oangiet. Hy hat krekt it hea yn de wirdze “jage”, dat de âld swarte kin nou eefkes pûste. Bijke hâldt yntusken de boel yn ’t fisier – in tafrieltsje dat men net alle (simmer)dagen mear meimakket yn Fryslân, der’t de moderne agraryske methoaden mear en mear oanboazje. Allinnich, sûnder de pick up kin ek Jan van der Velde it net stelle, it weidloegjen heart foargoed ta it forline.

Bron: Leeuwarder Courant, 15 juni 1978